Algemene voorwaarden TravEcademy

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de Dienst maakt, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van jouw rechten en verplichtingen als je gebruik maakt van de diensten van TRAVelMedia.

1. Definities

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

TRAVelMedia: de Besloten Vennootschap ‘TRAVelMedia’, kantoorhoudende te (1223 RE) Hilversum, aan de Arendstraat 33A en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 64584968.

Content: alle informatie, gegevens of bestanden die door Gebruikers via het Platform ter beschikking worden gesteld, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot het profiel, de pagina’s en reacties;

Databank: de door TRAVelMedia aangelegde gegevensverzameling(en) met daarin Profielen en andere Content;

Dienst: de dienst die TRAVelMedia aan de Gebruiker verleent, zoals omschreven in art. 3;

Gebruiker: persoon die een Profiel heeft en gebruik maakt van de Dienst;

Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden;

Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker waarmee hij toegang krijgt tot zijn Profiel en gebruik kan maken van de Dienst;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties;

Partij: een partij (de Gebruiker en/of TRAVelMedia) bij deze Gebruiksvoorwaarden;

Platform: het platform van TRAVelMedia, toegankelijk via de Website;

Privacy Statement: TRAVelMedia beschermt jouw persoonlijke gegevens en privacy. In deze privacy statement kun je lezen welke persoonlijke gegevens we verzamelen en hoe wij jouw gegevens bewaren en gebruiken. Deze privacy statement is van toepassing op onze website travecademy.nl (de community ) en de diensten die wij, TRAVelMedia, aanbieden.

Welke persoonlijke gegevens bewaren wij?
Jouw persoonlijke gegevens kunnen op verschillende momenten worden bewaard, zoals wanneer je onze community bezoekt, een persoonlijk account maakt op onze community, gebruik maakt van onze diensten of contact met ons opneemt. We bewaren gegevens zoals: je naam, e-mailadres, IP adres en jouw activiteit op de website. We kunnen ook niet-persoonlijke gegevens bewaren; zoals je type browser, type computer en technische informatie van de manier waarop je contact maakt met onze community. Als je 16 jaar of jonger bent, moet je de toestemming van je ouders of voogd hebben om onze community te gebruiken.

Waarom bewaren wij jouw persoonlijke gegevens?
We bewaren en verwerken je persoonlijke gegevens om de juiste informatie te vertonen, emails te versturen, onze diensten te verbeteren en te beschermen en je persoonlijke account te beheren. Soms zullen we je persoonlijke gegevens gebruiken om je nieuwe interessante content of belangrijke informatie te sturen, zoals een verandering in onze algemene voorwaarden of privacy statement. Ook bewaren we jouw activiteit om de community te verbeteren en jou goed te kunnen helpen wanneer je ergens tegen aanloopt.

Hoe beschermen wij jouw persoonlijke gegevens?
We doen er alles aan om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van je persoonlijke gegevens door onbevoegden. Wij doen dit met versleuteling van gevoelige informatie, het anoniem verwerken van gebruiksdata en waar nodig via een Secure Socket Layer (SSL). Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij. Jouw gegevens zijn alleen toegankelijk voor TRAVelMedia en worden zonder jouw toestemming niet gedeeld met anderen, tenzij deze gegevens nodig zijn om een bepaalde service te leveren of gedeeld worden met dochterondernemingen en filialen van TRAVelMedia of leveranciers die in naam van TRAVelMedia werken.

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens en instellingen inzien, veranderen of verwijderen?
Je kan je persoonlijke gegevens inzien en veranderen door in te loggen op je account en naar Mijn Account te gaan. Als je je persoonlijke gegevens wilt verwijderen, kun je ons een e-mail sturen naar travecademy@travmedia.nl.

Hoe kan ik mij afmelden voor emails van TravEcademy?
TravEcademy stuurt je af en toe notificaties. Zo blijf je altijd op de hoogte van de nieuwe content in de community. Als je geen notificaties meer wilt ontvangen, dan kan je je afmelden via instellingen of door gebruikers en/of pagina’s niet langer te volgen.

Cookies
We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze community te verbeteren. Een cookie is een klein stukje informatie dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je onze Website bezoekt. Met cookies kan onze Website je herkennen wanneer je ons weer bezoekt. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze community veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. Als je geen cookies wilt ontvangen kan je in je browser je instellingen veranderen en cookies verwijderen. Let wel op: onze community werkt dan minder goed.

Links
Op onze community kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

Wijzigingen aan deze privacy statement
Wij kunnen deze privacy statement zo nu en dan bijwerken. Als we een grote verandering aanbrengen in deze privacy statement, zullen we dit op onze Website vermelden en sturen wij je een e-mail.

Profiel: een door een Gebruiker op de Website geplaatste omschrijving van zichzelf, waaronder zijn persoonlijke gegevens en profielfoto;

Website: de website van TRAVelMedia bereikbaar via travecademy.nl en alle onderliggende pagina’s.

2. Algemeen

2.1 TRAVelMedia is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Gebruiker gebracht. Indien de Gebruiker de Dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Gebruiksvoorwaarden, accepteert de Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien de Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden, is zijn enige mogelijkheid om de Dienst niet meer te gebruiken en zijn Profiel te verwijderen.

2.2 Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van de Gebruiker of van derden van de hand.

3. De Dienst

3.1 De Dienst biedt Gebruikers de mogelijkheid om een Profiel te plaatsen dat bezoekers en Gebruikers kunnen zien, welke andere Gebruikers kunnen volgen en vanuit dat profiel content bij te dragen op de website.

3.2 De Dienst bestaat uit het bieden van toegang tot en het gebruik van het Platform en de Databank aan Gebruikers en Bezoekers en het bieden van de mogelijkheid om Content te plaatsen aan Gebruikers.

3.3 Op het Platform kunnen nadere voorwaarden gesteld worden waaronder de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst. Deze nadere voorwaarden hebben onder meer betrekking op de wijze waarop Profielen kunnen worden aangemaakt en Content kan worden geplaatst.

4. Toegang tot de Dienst en beschikbaarheid

4.1 Om gebruik te kunnen maken van de gehele Dienst moet de Gebruiker een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op het Platform. Gebruiker staat er jegens TRAVelMedia voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van het Profiel verstrekt compleet, actueel en juist is. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken. Tijdens de registratie moet de Gebruiker Inloggegevens opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot zijn Profiel. Gebruiker kan ook gebruik maken van de gebruikersnaam en wachtwoord van een bestaand Facebook-account als Inloggegevens.

4.2 Als de Gebruiker jonger is dan zestien (16) jaar, dient hij van zijn ouders of voogd toestemming te hebben voor het aanmaken van een Profiel. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren, garandeert Gebruiker dat hij zestien (16) jaar of ouder is of toestemming heeft van zijn ouders of voogd voor het aanmaken van een Profiel.

4.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is de Gebruiker niet toegestaan zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken. De Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Inloggegevens van de Dienst wordt gemaakt. TRAVelMedia mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker TRAVelMedia daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. TRAVelMedia is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform en/of Dienst door derden.

4.4 TRAVelMedia is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker,

 • (i) procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op het Platform en/of in de Dienst aan te brengen en
 • (ii) de Dienst of het Profiel van de Gebruiker (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te beëindigen.

4.5 TRAVelMedia garandeert niet dat (alle onderdelen van) het Platform en de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn. TRAVelMedia is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Platform en/of de Dienst.

4.6 De Gebruiker aanvaardt dat het Platform en de Dienst alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevatten zoals hij die aantreft op het Platform en/of Dienst op het moment van gebruik (op “as is” basis). TRAVelMedia sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van het Platform en de Dienst, tenzij anders is bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

4.7 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst.

4.8 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die TRAVelMedia ten dienste staan, is TRAVelMedia te allen tijde, indien zij daartoe gronden aanwezig acht, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg gerechtigd om de activiteiten van Gebruiker in verband met de Dienst (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, het Profiel tijdelijk of blijvend te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de dienstverlening te beëindigen en te weigeren om diensten te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien:

 • (i) Gebruiker handelt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden;
 • (ii) TRAVelMedia van mening is dat handelingen van Gebruiker schade of aansprakelijkheid aan hem zelf, andere Gebruikers, derden of TRAVelMedia kunnen toebrengen. TRAVelMedia zal hierdoor in geen geval aansprakelijk zijn.

5. Gebruik van de Dienst

5.1 Gebruiker erkent en aanvaardt dat TRAVelMedia alleen een Platform biedt waarmee Gebruikers met elkaar kunnen communiceren en Content kunnen delen. TRAVelMedia heeft geen kennis van en/of bemoeienis met de Content en andere informatie die door de Gebruikers met behulp van het Platform en/of Dienst ter beschikking wordt gesteld. TRAVelMedia is dan ook niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van Profielen of andere Content. TRAVelMedia heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de Dienst tussen de Gebruikers en/of derden wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien.

5.2 De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van het Platform en/of Dienst verricht.

5.3 Het is de Gebruiker niet toegestaan om:

 • a) gebruik te maken van andere dan de door TRAVelMedia goedgekeurde tools om het Platform of de Databank te doorzoeken, gebruik te maken van data mining, robots of andere middelen om gegevens te verzamelen of enige soft- en/of hardwarematige tools en/of oplossingen (in eigen beheer of beschikbaar gesteld door derden) te gebruiken, voor zover deze gericht zijn op het overnemen van enige via de Databank toegankelijke gemaakte informatie, dan wel om de Databank op enigerlei andere wijze te spideren, scrapen, doorzoeken of op andere oneigenlijke wijze te gebruiken en/of in te zien;
 • b) gegevens van andere Gebruikers te verzamelen via de Dienst om deze te gebruiken voor doeleinden anders dan die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn genoemd, zonder nadrukkelijke schriftelijke voorafgaande toestemming van TRAVelMedia;
 • c) de via de Dienst verkregen Content te verveelvoudigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan derden;
 • d) de Dienst te gebruiken voor andere doeleinden dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden;
 • e) derden in te schakelen om één van de in dit artikel vermelde handelingen te verrichten.

6. Content

6.1 De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Profielen en/of andere Content die zij ter beschikking stelt via de Dienst gebruikt kunnen worden door Gebruikers en bezoekers. De Gebruiker erkent dat TRAVelMedia geen invloed heeft op de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door andere Gebruikers en/of bezoekers.

6.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan Content te plaatsen:

 • a) die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend of ongepast wordt bevonden, ter bevinding van TRAVelMedia;
 • b) die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
 • c) die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
 • d) die naar de mening van TRAVelMedia in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal;
 • e) waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
 • f) waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
 • g) die op onwaarheden is gebaseerd en/of misleidend is;
 • h) die virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevat die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van TRAVelMedia te omzeilen;
 • i) een onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van het Platform legt of de functionaliteiten van de Dienst belemmeren
 • j) die bestaat uit het aannemen van een valse identiteit en/of het onterecht suggereren dat de Gebruiker bij TRAVelMedia betrokken is;
 • k) waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.
 • l) op enig andere wijze als indiscreet of incorrect wordt bevonden, ter beoordeling van TRAVelMedia, waaronder begrepen maar niet beperkt tot petities, ongeautoriseerde club lidmaatschappen, charity requests, piramide spelen, loterijen, wedstrijden, of foto’s/videos, opmerkingen, statistieken of beeltenissen van anderen zonder zijn of haar toestemming;
 • m) in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacy Statement of enige geldende wet- en/of regelgeving;
 • n) inbreuk maakt op de rechten van TRAVelMedia en/of derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
 • o) op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is; of
 • p) de belangen en goede naam van TRAVelMedia kan schaden.

6.3 TRAVelMedia behoudt zich het recht voor om Content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van het Platform indien dit naar het oordeel van TRAVelMedia noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van TRAVelMedia.

6.4 Indien een Gebruiker van mening is dat bepaalde Content inbreuk maakt op zijn rechten dan wel de rechten van een andere Gebruiker of een derde, zal de Gebruiker dit onverwijld aan TRAVelMedia melden via de weg van artikel 12.

6.5 Gebruiker kan ervoor kiezen om de Dienst te koppelen aan zijn LinkedIn-, Twitter- of Facebook-account zodat informatie uit het Profiel en/of geplaatste Content automatisch worden gedeeld via zijn Facebook- en/of Twitter-account.

6.6 TRAVelMedia staat niet in voor de beschikbaarheid en deugdelijke werking van Youtube, Twitter en Facebook, de beschikbaarheid en deugdelijke werking van de koppeling tussen de Dienst en LinkedIn, Twitter of Facebook, noch voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van deze koppeling en de videobeelden of berichten die als gevolg daarvan op het LinkedIn-, Twitter- of Facebook-account worden geplaatst.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, waaronder in ieder geval het Platform en de Databank, alsmede die via het Platform en Dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, templates van de Profielen, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij TRAVelMedia en/of haar licentiegevers.

7.2 Onder de voorwaarden die in deze Gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, geeft TRAVelMedia de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van de Dienst, waaronder de Databank, de Content en het Platform, voor de doeleinden als beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

7.3 De Gebruiker behoudt in beginsel de Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de door de Gebruiker geplaatste Content. De Gebruiker erkent en stemt ermee in dat hij door het beschikbaar stellen/uploaden van Content automatisch aan TRAVelMedia een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie verstrekt om

 • (i) de Content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken in verband met de Dienst; en
 • (ii) de Content te gebruiken en verveelvoudigen (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) in welke media dan ook voor marketing en/of promotie doeleinden in verband met de Dienst.

7.4 De Gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van alle persoonlijkheidsrechten genoemd in artikel 25 van de Auteurswet, voor zover dit krachtens dat wetsartikel is toegestaan.

7.5 De Gebruiker staat er jegens TRAVelMedia voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van de Content en dat hij volledig gerechtigd is om de licentie als bedoeld in dit artikel te verlenen aan TRAVelMedia.

7.6 Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om enige informatie die via de Dienst of het Platform toegankelijk wordt gemaakt, waaronder mede begrepen Content van andere Gebruikers, te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineren, openbaar te maken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze Gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij TRAVelMedia of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven dan wel dwingend Nederlands recht zulk gebruik toestaat.

7.8 Niets in deze Gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enig Intellectueel Eigendomsrecht aan Gebruiker over te dragen. Gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van TRAVelMedia zoals het registreren van domeinnamen, merken of Google AdWords die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop TRAVelMedia Intellectuele Eigendomsrechten heeft, of het opvragen of hergebruiken van substantiële delen of het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van niet-substantiële delen van het Platform.

7.9 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.

8. Privacy

8.1 Tijdens het aanmaken van het Profiel en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Gebruiker (persoons)gegevens aan TRAVelMedia. Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van TRAVelMedia en de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt.

9. Garanties en vrijwaringen

9.1 De Gebruiker is jegens TRAVelMedia aansprakelijk voor, en vrijwaart TRAVelMedia volledig tegen, alle schade en kosten die TRAVelMedia lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Gebruiker, (ii) enig handelen van de Gebruiker bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige daad. Alle door TRAVelMedia gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt met dergelijke aanspraken zullen door de Gebruiker worden vergoed.

9.2 De Gebruiker staat er jegens TRAVelMedia voor in dat de informatie die hij bij het aanmaken van zijn Profiel en het plaatsen van Content verstrekt compleet, actueel en juist is. De Gebruiker erkent en begrijpt dat de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van de Dienst.

9.3 De Gebruiker staat er jegens TRAVelMedia voor in dat hij gerechtigd is om van de Dienst gebruik te maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiker vrijwaart TRAVelMedia voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat het gebruik van de Dienst door de Gebruiker, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het plaatsen van Content, op enigerlei wijze onrechtmatig is.

9.4 Het Platform kan hyperlinks bevatten waarmee Gebruiker het Platform verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. TRAVelMedia heeft geen zeggenschap over de websites of diensten van derden. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van de websites of diensten van derden een andere voorwaarden van toepassing zijn. TRAVelMedia accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 TRAVelMedia aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Dienst dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.

10.2 Indien TRAVelMedia aansprakelijk is jegens Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is TRAVelMedia uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een aan TRAVelMedia toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan EUR 200,- bedragen.

10.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • a) materiële schade aan zaken;
 • b) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht;
 • c) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.

10.4 Iedere aansprakelijkheid van TRAVelMedia voor andere dan directe schade, zoals beschreven in art. 11.3, waaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt onder meer begrepen, winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer.

10.5 De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van TRAVelMedia zelf of haar leidinggevenden.

10.6 De aansprakelijkheid van TRAVelMedia wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker TRAVelMedia onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn van tenminste 2 weken ter zuivering van de toerekenbare tekortkoming wordt gesteld, en TRAVelMedia ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen, behoudens in geval van een blijvende toerekenbare tekortkoming. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TRAVelMedia in staat is adequaat te reageren.

10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij TRAVelMedia meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen TRAVelMedia vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

11. Overmacht

11.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door TRAVelMedia indien sprake is van overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor het aanbieden van TRAVelMedia cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van TRAVelMedia, tekortkomingen van door TRAVelMedia ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, de niet-beschikbaarheid van diensten van derden, hardware-storingen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

12. Melding onrechtmatige informatie

12.1 TRAVelMedia is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van het Platform TRAVelMedia is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

12.2 TRAVelMedia heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid op of de toegankelijkheid via het Platform van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan TRAVelMedia kan worden gemeld. Dat kan via een email naar travecademy@travmedia.nl.

12.3 TRAVelMedia behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan TRAVelMedia bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

12.4 TRAVelMedia is niet gerechtigd of in staat videomateriaal van externe websites te verwijderen. Bij inwilliging van een verzoek tot blokkering van dergelijk materiaal wordt dus enkel de koppeling met het Platform verwijderd en blijft het materiaal mogelijk via externe websites toegankelijk.

12.5 TRAVelMedia zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

12.6 Degene die de melding doet vrijwaart TRAVelMedia tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die TRAVelMedia lijdt, nog zal kunnen lijden of die TRAVelMedia dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

12.7 TRAVelMedia respecteert en beschermt de privacy van degenen die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

13. Duur en beëindiging

13.1 De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te staken en het Profiel te verwijderen.

13.2 In geval van ontbinding van de overeenkomst, vindt geen ongedaanmaking plaats van hetgeen TRAVelMedia reeds heeft geleverd en/of heeft verricht en de daar tegenover staande verplichting.

13.3 Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd. TRAVelMedia verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het Profiel. TRAVelMedia blijft gerechtigd om alle Content die de Gebruiker op het Platform heeft geplaatst te gebruiken zoals bepaald in artikel 7. Na het einde van de overeenkomst zal TRAVelMedia echter op het eerste verzoek van de Gebruiker alle Content die de Gebruiker op het Platform heeft geplaatst verwijderen of anonimiseren. TRAVelMedia is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst, enige Content aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.

14. Varia

14.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en al het gebruik van de Dienst en de Website is Nederlands recht van toepassing. De toepassing van het Weens Koopverdrag (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.

14.2 Alle geschillen die tussen de Gebruiker en TRAVelMedia ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

14.3 TRAVelMedia mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan op de hoogte stellen. Indien de Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan de Gebruiker het gebruik van de Dienst staken en zijn Profiel beëindigen.

14.4 Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven de Gebruiker en TRAVelMedia aan het overblijvende gedeelte verbonden. TRAVelMedia zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Mis niets en schrijf je hier in op onze nieuwsbrief!